Ogólne warunki sprzedaży

 

I. Stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży

 1. Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży” (dalej: „OWS”) mają zastosowanie do wszelkich umów (dalej: „Umowa” lub „Umowy”), których przedmiotem jest sprzedaż Urządzeń (definicja poniżej w pkt II. ust. 2 OWS) lub świadczenie Usług (definicja poniżej w pkt II. ust. 3 OWS) dokonywane przez spółkę pod firmą: SPS Klima Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Sprzedający”), w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej na rzecz każdego podmiotu – osoby trzeciej (dalej: „Kupujący”), za wyjątkiem konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Treść niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jest umieszczona na stronie internetowej Sprzedającego www.spsklima.pl.
 3. Z chwilą zawarcia Umowy niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wiążą przez cały okres stosunków handlowych pomiędzy stronami Umowy.
 4. W przypadku, jeżeli Umowa zawiera postanowienia odmienne od postanowień OWS, strony będą związane postanowieniami Umowy.
 5. W razie sprzeczności między OWS a regulaminami lub wzorcami umów stosowanymi przez Kupującego, Umowa nie obejmuje tych postanowień, które są ze sobą sprzeczne.

II. Słowniczek

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

 1. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę zawartą pomiędzy Spółką (Sprzedającym) a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż Urządzeń;
 2. Urządzenia – oznaczają oferowane przez Sprzedającego urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, wentylacyjne oraz inne urządzenia dostępne w ofercie Sprzedającego, w tym części zamienne i akcesoria do urządzeń;
 3. Usługi – oznaczają usługi montażu, serwisu, pierwszego uruchomienia i/lub z dostawą części zamiennych
  i akcesoriów do Urządzeń;
 4. Waluta Obca – oznacza walutę inną niż polski złoty (zł);
 5. Urządzenia Niestandardowe – oznaczają urządzenia modyfikowane pod indywidualne potrzeby klienta oraz urządzenia niedostępne w momencie zamówienia na magazynie natomiast dostępne na indywidualne zamówienia klienta.

III. Zamówienia

 1. O ile z treści propozycji Sprzedaży złożonej przez Sprzedającego nie wynika nic innego, propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu przez Sprzedającego, włączając w to propozycje zatytułowane jako „oferta”, nie stanowią wiążącej Sprzedającego oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję złożenia zamówienia przez potencjalnego Kupującego.
 2. Załączone do propozycji sprzedaży dokumenty, takie jak zdjęcia, rysunki, schematy, waga, wymiary lub inne dane techniczne oraz normy określają jedynie przedmiot umowy i nie stanowią zapewnienia o właściwościach.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawa w stosunku do zdjęć, rysunków, schematów oraz innych dokumentów przekazanych Kupującemu. Do przekazania ich osobom trzecim Kupujący musi uzyskać zgodę Sprzedającego wyrażoną na piśmie.
 4. Zawarcie umowy wymaga pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Brak odpowiedzi Sprzedającego na zamówienie nie stanowi milczącego przyjęcia zamówienia, nawet w sytuacji pozostawania stron w stałych stosunkach gospodarczych.
 5. Pisemne przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego decyduje o treści i zakresie Umowy. Wszelkie uzgodnienia dodatkowe, zmiany, uzupełnienia wymagają pisemnego potwierdzenia Sprzedającego.
 6. Sprzedający nie jest związany przyjętym zamówieniem, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo działań Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców Sprzedającego), dostarczenie i sprzedaż Urządzeń jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.
 7. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży są Urządzenia Niestandardowe wymagane jest wpłacenie przez Kupującego zaliczki w wysokości 30% (trzydzieści procent) wartości brutto zamawianych Urządzeń Niestandardowych, chyba, że strony postanowią inaczej. Zaliczka zostaje rozliczona przy odbiorze Urządzeń (lub ostatniej jego partii) poprzez jej zaliczenie na poczet zobowiązań Kupującego, zaś w przypadku nieodebrania Urządzeń przez Kupującego zostaje przez Sprzedawcę zatrzymana tytułem pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z zawarciem Umowy.

III. Ceny i warunki płatności

 1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę określoną w potwierdzeniu zamówienia. Jeśli w potwierdzeniu zamówienia jest określona cena netto, kupujący jest zobowiązany do zapłacenia tej ceny oraz należnego podatku VAT.
 2. Jeżeli cena zostanie określona w Walucie Obcej, to cena na fakturze będzie wyrażona jako jej równowartość w polskich złotych przeliczona po kursie sprzedaży Narodowego Banku Polskiego z dnia wystawienia faktury.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odpowiednich zmian cen, jeśli po zawarciu Umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z nabyciem wewnątrzwspólnotowym, podatek lub jakiekolwiek inne obciążenie publicznoprawne, lub nastąpią zmiany w wysokościach takich opłat, podatków lub obciążeń, albo nastąpi zmiana o więcej niż 5% (pięć procent), cen surowców lub zmiana kursu walut.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości, podane ceny lub stawki są stawkami netto, do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej wysokości.
 5. Ceny zakupu oraz ceny za świadczenia dodatkowe stają się wymagalne w terminie zawarcia Umowy, chyba że strony postanowiły odmiennie.
 6. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą należności. W przypadku uchybienia terminowi płatności Sprzedającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej za opóźnienie w zapłacie.
 7. Zgłoszenie przez Kupującego reklamacji, zastrzeżeń lub uwag oraz procedura ich rozpoznawania nie wpływa na termin wymagalności roszczenia i nie uprawnia Kupującego do powstrzymania się z zapłatą.
 8. Brak odebrania przez Kupującego Urządzeń w umówionym terminie nie wpływa na termin wymagalności roszczenia i nie uprawnia Kupującego do powstrzymania się z zapłatą.
 9. W przypadku opóźnienia Kupującego w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy przekraczającego 2 (dwa) miesiące Sprzedający może – według własnego wyboru – od Umowy odstąpić, bez jakichkolwiek dodatkowych wezwań, przy czym wykonanie prawa odstąpienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 6 (sześć) miesięcy licząc od dnia, w którym zobowiązanie Kupującego stało się wymagalne albo magazynować Urządzenia na koszt i ryzyko Kupującego, przy czym koszt magazynowania Urządzeń wyniesie [0,5] % (pół procenta) wartości brutto Urządzeń za każdy rozpoczęty dzień magazynowania. Jeżeli opóźnienie dotyczy pojedynczego Urządzenia Sprzedający jest uprawniony, według własnego wyboru, odstąpić od całej Umowy lub w zakresie tego Urządzenia.
 10. Jeżeli spełnienie przez Kupującego zobowiązania do zapłaty ceny stanie się wątpliwe, Sprzedający ma prawo powstrzymać się ze spełnieniem własnego świadczenia do chwili zapłaty przez Kupującego całej ceny lub udzielenia stosownej gwarancji lub zabezpieczeń.
 11. Sprzedawca ma prawo powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia na rzecz Kupującego również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę udzielonego Kupującemu kredytu kupieckiego lub gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek wymagalnych należności.
 12. Wykonanie przez Sprzedającego uprawnień opisanych powyżej nie uchybia jego uprawnieniu do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 13. Wierzytelności Sprzedającego o zapłatę ceny nie podlegają potrąceniu.

IV. Dostawy i skutki uchybienia terminom

 1. O ile z treści potwierdzenia zlecenia nie wynika nic innego, zobowiązanie Sprzedającego obejmuje wyłącznie sprzedaż Kupującemu Urządzeń określonych Umową.
 2. O ile  z treści potwierdzenia zlecenia nie wynika nic innego, miejscem spełnienia świadczenia jest zakład Sprzedającego. Możliwy jest odbiór osobisty Urządzeń przez Kupującego w zakładzie Sprzedającego. Na wniosek Kupującego Urządzenia mogą zostać przesłane w sposób i miejsce wskazane przez Kupującego. Przeniesienie dysponowania Urządzeniami jako właściciel na Kupującego następuje z momentem wydania ich przewoźnikowi, trudniącemu się przewozem tego rodzaju lub z momentem odbioru osobistego przez Kupującego. Z tą samą chwilą Kupujący przejmuje odpowiedzialność za Urządzenia. Ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania rzeczy osobie wykonującej transport lub w chwili, gdy rzecz opuszcza magazyn Sprzedającego w celu wysłania.
 3. Przewidywany czas dostawy wynosi 2 dni robocze od dnia nadania przesyłki. Siła wyższa oraz zdarzenia przejściowo uniemożliwiające Sprzedającemu dostarczenie rzeczy w uzgodnionym terminie bez jego winy, uprawniają Sprzedającego do przesunięcia terminu dostawy o okres trwania przeszkody.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia terminom wykonania własnych zobowiązań, jeżeli nie wynikają one z jego winy.
 5. W okresie dostawy zastrzega się zmiany konstrukcyjne, zmiany formy, odchylenia w odcieniu koloru, chyba, że z okoliczności zawarcia Umowy wynika, iż Kupujący nie zawarłby Umowy, gdyby wiedział o zmianach. Ewentualne oznaczenia lub numery stosowane przez Sprzedającego lub producenta w celu identyfikacji przedmiotu zamówienia nie stanowią jedynej podstawy ustalenia, co było przedmiotem zamówienia.

V. Odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych rzeczy i reklamacje

 1. Kupujący zobowiązany jest skontrolować niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki (ładunku) jej stan, jakość, ilość oraz asortyment dostarczonych Urządzeń, jak również dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie wydania.
 2. Ewentualne zastrzeżenia, uwagi lub reklamacje winny zostać niezwłocznie zgłoszone Sprzedającemu na piśmie listem poleconym.
 3. Kupujący zobowiązany jest umożliwić przedstawicielowi Sprzedającego zbadanie nienaruszonych Urządzeń.
 4. Dokonanie przez Kupującego odbioru Urządzeń bez ich zbadania, brak zgłoszenia zastrzeżeń, uwag lub reklamacji zgodnie z ust. 3 niniejszego pkt V. jest równoznaczne z przyjęciem, iż Urządzenia zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i asortymencie oraz że są zgodne z Umową.
 5. Jeżeli kontrola Urządzeń stosownie do postanowień ust. 2 niniejszego pkt V. nie jest możliwa z uwagi na rodzaj opakowania lub z powodu innych obiektywnych okoliczności, Kupujący zobowiązany jest skontrolować co najmniej treść listu przewozowego, ilość i stan opakowań oraz dane dotyczące oznaczenia Urządzeń widniejące na każdym z opakowań. Pełna kontrola Urządzeń powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie w chwili, kiedy stanie się to obiektywnie możliwe, nie później jednak niż przy rozpakowywaniu Urządzeń, a przed ich montowaniem.
 6. Jeżeli stwierdzenie wady fizycznej przy odbiorze Urządzeń lub w trakcie ich kontroli dokonywanej zgodnie  z treścią ustępów poprzedzających nie było możliwe przy zachowaniu należytej staranności, wówczas termin zgłoszenia reklamacji wynosi 7 (siedem) dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności zauważenie wady było możliwe.
 7. W razie stwierdzenia wady fizycznej Urządzeń w trakcie ich użytkowania, Kupujący zobowiązany jest do powstrzymania się od używania rzeczy i zabezpieczenia wadliwego Urządzenia do czasu ich naprawy, wymiany albo odmownego załatwienia reklamacji.
 8. W razie uchybienia obowiązkom i terminom zgłoszenia wad wskazanych w ustępach poprzedzających, Kupujący traci prawo dochodzenia roszczeń z tytułu wad fizycznych Urządzeń lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem.
 9. Roszczenia Kupującego z tytułu wad fizycznych rzeczy ograniczone są do żądania usunięcia wad rzeczy. Sprzedający może jednak, według własnego wyboru, wymienić rzecz na nową, wolną od wad.
 10. Jeżeli rzeczy zostały wyprodukowane na podstawie dokumentów konstrukcyjnych dostarczonych przez Kupującego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy, jeżeli zostały wyprodukowane zgodnie z dostarczonymi dokumentami.
 11. Odpowiedzialność za posiadanie przez Urządzenie określonych cech lub za przydatność dostarczonego Urządzenia do pożądanych przez Kupującego celów Sprzedawca ponosi wyłącznie pod warunkiem, iż udzielił Kupującemu pisemnego zapewnienia, że Urządzenie posiada określone cechy albo że jest ono przydatne do tych celów.
 12. Udzielenie przez Sprzedającego gwarancji następuje poprzez odrębne oświadczenie Sprzedającego potwierdzone wydaniem Kupującemu stosownej karty gwarancyjnej.
 13. Warunki i termin gwarancji określa karta gwarancyjna.

VI. Zakres odpowiedzialności

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie obejmuje szkód polegających na utracie spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
 2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ogranicza się do kwoty równej 30% (trzydziestu procent) ceny netto Urządzeń, których dotyczyły okoliczności stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy.
 3. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do szkody wyrządzonej Kupującemu umyślnie.
 4. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedawcę Urządzeniem, Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedającego, umożliwiając Sprzedającemu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Sprzedawcy związanej z owymi roszczeniami.

VII. Cesja roszczeń

 1. Przeniesienie całości ani żadnej części swoich praw lub obowiązków lub przelew wierzytelności przysługujących Kupującemu od Sprzedającego bez zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie jest niedopuszczalny.

VIII. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

 1. Wszelkie spory pomiędzy stronami wynikłe z zawartych Umów, do których zastosowanie znajdują niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego. Sprzedający ma jednak prawo pozwania Kupującego przed sąd właściwy miejscowo dla siedziby lub miejsca zamieszkania Kupującego.
 2. Prawem właściwym dla Umów, do których zastosowanie znajdują niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, jest prawo polskie. Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 roku nie stosuje się.
 3. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych okażą się nieważne lub bezskuteczne, Umowa pozostaje ważna i skuteczna w pozostałym zakresie.

Ogólne warunki sprzedaży oraz załącznik „OŚWIADCZENIE NABYWCY” do pobrania w pliku PDF.